index.md 1.41 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
# Types d'erreur

* [Erreur de source](./errors/source-error.md)

* [Erreur HTTP](./errors/http-error.md)

* [Valeur manquante](./errors/missing-value.md)

* [Contrainte de valeur maximale](./errors/maximum-constraint.md)

* [En-tête incorrect (libellé en trop)](./errors/extra-header.md)

* [Erreur de schéma](./errors/schema-error.md)

* [Contrainte d'expression](./errors/pattern-constraint.md)

* [Contrainte d'unicité](./errors/unique-constraint.md)

* [Contrainte d'énumération](./errors/enumerable-constraint.md)

* [En-tête incorrect (libellé manquant)](./errors/missing-header.md)

* [En-tête vide](./errors/blank-header.md)

* [Erreur de format ou de type](./errors/type-or-format-error.md)

* [En-tête non conforme](./errors/non-matching-header.md)

* [Ligne dupliquée](./errors/duplicate-row.md)

* [Erreur de protocole](./errors/scheme-error.md)

* [Contrainte de longueur maximale](./errors/maximum-length-constraint.md)

* [Erreur d'encodage](./errors/encoding-error.md)

* [Erreur d'entrée/sortie](./errors/io-error.md)

* [En-tête dupliqué](./errors/duplicate-header.md)

* [Contrainte de longueur minimale](./errors/minimum-length-constraint.md)

* [Erreur de format](./errors/format-error.md)

* [Valeur surnuméraire](./errors/extra-value.md)

* [Contrainte d'obligation](./errors/required-constraint.md)

* [Ligne vide](./errors/blank-row.md)

* [Contrainte de valeur minimale](./errors/minimum-constraint.md)